English
行動寬頻業務1800MHz及2100MHz頻段競價系統
單位:新臺幣百萬元
每回合競價結果
標的
回合
2100MHz 1800MHz
EV1 EV2 EV3 EV4 EV5 EV6 EV7 EV8 EV9 EV10 EV11 EV12 C6V1 C6V2 C6V3
38
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
遠傳電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,215
台灣之星
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
37
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
遠傳電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,215
台灣之星
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
36
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
遠傳電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,215
台灣之星
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
35
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
中華電信
2,150
遠傳電信
2,215
遠傳電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
34
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,150
台灣之星
2,150
遠傳電信
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
33
2,150
中華電信
2,150
遠傳電信
2,150
台灣之星
2,150
遠傳電信
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
32
2,150
中華電信
2,085
中華電信
2,150
台灣之星
2,150
遠傳電信
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
31
2,150
中華電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,150
遠傳電信
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
30
2,150
中華電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,085
台灣之星
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,150
中華電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
29
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,085
台灣之星
2,150
亞太電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,150
亞太電信
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
28
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,150
台哥大
2,150
台哥大
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
27
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,085
遠傳電信
2,150
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
26
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,150
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,270
中華電信
2,200
2,200
25
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
遠傳電信
2,085
中華電信
2,270
中華電信
2,200
2,200
24
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
23
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,085
台灣之星
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
22
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,085
亞太電信
2,085
中華電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
21
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,085
亞太電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,085
遠傳電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
20
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
19
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,085
中華電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
18
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
亞太電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,085
遠傳電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
17
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
亞太電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
16
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
亞太電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
15
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
1,960
遠傳電信
2,020
中華電信
2,020
亞太電信
2,020
中華電信
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
14
2,020
台灣之星
2,020
台哥大
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
2,020
亞太電信
1,960
台哥大
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
2,020
台哥大
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
13
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
2,020
亞太電信
1,960
台哥大
2,020
遠傳電信
2,020
亞太電信
1,960
中華電信
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
12
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
2,020
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
2,020
中華電信
2,020
台哥大
2,270
中華電信
2,200
2,200
11
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
2,020
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
2,020
中華電信
1,960
亞太電信
2,270
中華電信
2,200
2,200
10
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
2,020
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
2,020
中華電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
9
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
8
2,020
台灣之星
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
7
1,960
遠傳電信
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
2,020
中華電信
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
6
1,960
遠傳電信
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
1,960
台灣之星
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
5
1,960
遠傳電信
1,960
中華電信
1,960
遠傳電信
1,960
遠傳電信
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
1,960
台灣之星
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
4
1,960
遠傳電信
1,960
中華遠傳
1,900
1,900
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
1,960
台灣之星
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
3
1,960
遠傳電信
1,900
1,900
1,900
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
1,960
台灣之星
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
2
1,960
遠傳電信
1,900
1,900
1,900
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
中華電信
1,960
台灣之星
1,960
亞太電信
1,960
亞太電信
2,200
2,200
2,200
1
1,960
遠傳台星
1,900
1,900
1,900
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,960
台哥大
1,900
1,900
1,960
亞太電信
1,960
亞太中華
2,200
2,200
2,200

 

註:標的有2種顏色表示同一回合有相同報價,依規則電腦抽籤決定暫時得標者。標的左邊為該回合暫時得標者。